ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА УЧЕНИК В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)

Съгласно Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) в чл. 12. (1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности в детска градина или в училище по негов избор, доколкото в този закон и в подзаконовите актове по прилагането му не е предвидено друго.

(2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители.

Преминаването на ученик в обучение от разстояние в електронна среда се извършва съгласно разпоредбите на ЗПУО чл. 115а и НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор/избор на родител е възможно:

1. До 30 учебни дни – по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед на директора на училището при наличие на необходимите технически и технологични средства. Подават се следните документи до директора на училището:

А) Заявление , което може да изтеглите от тук

Б) Декларация, която може да изтеглите от тук

2. Над 30 учебни дни – при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на обявената извънредна епидемична обстановка в следните случаи:

  1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му.
  2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес.

Подават се следните документи до директора на училището:

А) Заявление , което може да изтеглите от тук

Б) Декларация , която може да изтеглите от тук

3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след разрешение на Началника на РУО – Монтана.

Подават се следните документи до директора на училището:

А) Заявление , което може да изтеглите от тук

Б) Декларация, която може да изтеглите от тук

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

Информация за организацията на учебния процес след 4.02.2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Във връзка със Заповед №РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването и поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г., ще се възстановят учебните занятия за учениците от 5 до 7 клас в ОУ „Петър Парчевич“ , при спазване на следния график, считано от 04.02.2021 г., както следва:

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас, а учениците от 5 и 6 клас продължават обучението си в електронна среда от разстояние

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас, а учениците от 6 и 7 клас ще се обучават в електронна среда от разстояние

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 клас, а а учениците от 5 и 7 клас ще се обучават в електронна среда от разстояние

Обучението на учениците от 1 клас до 4 клас ще продължи да се осъществява присъствено.

Учебният процес ще се провежда съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от Министъра на здравеопазването, Насоките за работа на системата на училищното образование и Плана на ОУ “Петър Парчевич” за действие в условията на COVID-19 през учебната 2020 – 2021 г.

ЛЕНА ГЕОРГИЕВА

ДИРЕКТОР НА ОУ “ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ”

 

Областeн информационен център – Монтана обявява конкурс за презентация „Приносът на моето училище и патрона на моето училище към европейската култура“

Областният информационен център в Монтана (ОИЦ), в партньорство с Регионалното управление по образованието в Монтана (РУО) и Община Монтана, обявява конкурс за презентация на тема „Приносът на моето училище и патрона на моето училище към европейската култура“. Мотото на надпреварата е „Проучи… Изследвай… Разкажи…“, а целта й – проучване и представяне на общите исторически, езикови и културни връзки на нашата страна/регион с други европейски държави/региони, както и ангажиране на вниманието и интереса на учениците към историята на тяхното родно място и училище, запознаване с ценностите на Европейския съюз, насърчаване на критично мислене и изследователски интерес в областта на хуманитарните науки, споделяне и създаване на творчески контакти.

В конкурса могат да се включат ученици от 6 до 12 клас от област Монтана, които ще бъдат разделени в три възрастови групи – 6 и 7 клас, от 8 до 10 клас и 11 – 12 клас. Участието може да бъде както индивидуално, така и отборно – от група от до трима ученици от едно и също училище и от една и съща възрастова група.

Творбите се изпращат до 12 декември (включително) на електронната поща на ОИЦ – Монтана – oic.montana@eufunds.bg, а при невъзможност – на диск на адрес: гр. Монтана, ул. „Иван Аврамов“ №10.

Презентациите ще бъдат оценени от специално жури, което ще отличи най-добрите от тях.

Регламентът на образователната инициатива е публикуван във Фейсбук страницата на ОИЦ – Монтана и на електронната страница на РУО – Монтана.

Кампания “Купи 1 книга. Дари я на своето училище”

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Министерство на образованието и науката подкрепи кампанията, организирана от Асоциация „Българска книга“ под надслов „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“, зад която стои идеята на първия учебен ден учениците да занесат в училище книга. С този символичен акт учениците ще покажат своето отношение към литературата и към книгите, ще се превърнат в посланици на четенето, ще споделят любимите си книги с приятели и съученици и ще дадат своя принос към училищния живот и образователния процес.

„Купи 1 книга. Дари я на своето училище“ ще допринесе за обогатяване на училищните библиотеки с нови заглавия, а също така и за създаване на класни библиотеки, което е естествено продължения на политиката на Министерството за подобряване на образователната и библиотечна среда в училищата.

Каним нашите възпитаници и родителите да се присъединят към Фейсбук събитието. https://bit.ly/2YD0KjK

Благодарим Ви, че ще бъдете част от „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“ и посланици на каузата.

За контактис екипа на кампанията: +359 896870194, email: kupi1kniga2020@gmail.com

Уебсайт на кампанията: https://kupi1kniga.com/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/Kupi1Kniga/

Youtube канал: https://bit.ly/3aT9x66

Instagram: https://www.instagram.com/kupi1kniga/?hl=bg

 

Покана за общо събрание на Училищното настоятелство

ПОКАНА

ЗА

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на сдружение с обществено полезна дейност

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ

ОУ ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ”

на 02.09.2019 г. от 17.00 часа.

в градЧипровци, ул. Петър Парчевич № 4

Дневен ред:

Отчет на Съвета на настоятелите за дейността на сдружението през 2019 г. – Годишен доклад за 2019 г.

 • Финансов отчет за 2019 г.
 • Разни

Общото събрание е свикано от Председателя на сдружението с покана.

Важно за седмокласниците

Важно за седмокласниците и техните родители, относно подаване на документи за участие в класирането за прием в VІІІ клас в неспециализираните училища за учебната 2020/2021 година.

Уважаеми родители на седмокласници,

Резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика от Национално външно оценяване за ще бъдат обявени до 29 юни 2020 г. на информационната система на МОН на адрес: https://priem.mon.bg.

Всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището. Свидетелствата за завършено основно образование училищата ще издават до 03.07.2020 г.

В периода от 03 до 07.07. 2020 г. включително, ще се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища, по профили и специалности от професии в държавните и общинските училища за учебната 2020/2021 година. Информация за паралелките, в които ще се извършва прием е публикувана в раздел „Прием“, на сайта на РУО – Монтана.

Заявление за участие в първи/трети етап на класиране за прием в VIII клас може да бъде подадено по един от двата начина: кандидатстване онлайн (самостоятелно) или чрез определените от началника на РУО – Монтана училища – центрове на територията на област Монтана, сред които е и ОУ“Петър Парчевич“.

Първи вариант – кандидатстване онлайн:

В информационната система на адрес: https://priem.mon.bg ученикът със своя родител/ настойник въвежда училищата и паралелките, за които желае да кандидатства за прием, като паралелките се подреждат в ред от най-желаните към по-малко желаните. Препоръчително е да се вписват повече желания, за да не се окаже ученикът извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.

Системата позволява да бъдат подавани заявления за прием в училища, намиращи се в друга област. За всяка област се подава отделно заявление в системата. Класирането се извършва за училищата във всяка област отделно.

Подалите самостоятелно заявления по интернет не подават документи в училищата – центрове.

 

Втори вариант – подаване на заявление на място в училището – център:

В училищата – центрове могат да се приемат заявления от всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VII клас или къде желаят да продължат образованието си, но за предпочитане е заявлението да се подаде в най-близкото в района училище, за да става обработката на документите по-бързо.

При подаване на заявлението в училището – център за прием на документи, определено длъжностно лице въвежда в информационната система желаните паралелки по профили/специалности от професии, като спазва поредността на желанията, в присъствието на родителя и ученика. Въведеното заявление в системата се отпечатва и се подписва от ученика, неговия родител/настойник и от длъжностното лице, обработило заявлението.

Преди подаване на заявлението в училището – център е необходимо добре да бъдат обмислени паралелките-профили/специалности от професии, за които ще кандидатства, както и тяхната последователност при подреждането им в заявлението. В заявлението се започва от най-желаните и предпочитани паралелки по профил/ специалност от професия, към по-малко желаните. Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Няма ограничения за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.

Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.

При кандидатстване за паралелки по специалности от професии представят медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика- само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка. Длъжностното лице сканира и прикачва медицинското свидетелство.

Учениците, които кандидатстват от други области представят служебна бележка, издадена от училището, в което ученикът се е обучавал.

Кандидатите от училища от друга област или когато основното образование не е придобито в годината на кандидатстване представят копие на свидетелство за основно образование.

За ученици, завърнали се от други държави, кандидатстването става с копие на удостоверението за признато основно образование.

Май – месец на образованието

Скъпи ученици и родители, уважаеми съграждани,

Наближава най-българският празник – 24 май. На тази дата честваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Това е празникът, който се чества от най-дълго време в близката ни история. Празникът на буквите е специална дата за всички нас. И без значение къде се намира, човек трябва да пази спомена от жизнерадостната атмосфера в този светъл майски ден.

Тази година, на тази дата, градският площад и училищният двор няма да се изпълнят с усмихнатите и вдъхновени лица на ученици, учители и родители, но ние виртуално ще бъдем отново всички заедно.

Защото :

Ще имаме празник на буквите в първи клас със стихове, песни и рисунки на тема „Как празнуваме на 24 май?“;

 1. Втори клас ще ни представят своя видео-маратон на българското слово;
 2. А със своеобразието на чипровския диалект, като част от богатството на българския език, ще ни запознаят учениците от трети клас;
 3. Четвърти клас ще ни поднесат своя музикален поздрав;
 4. „Големите“ ученици ще нарисуват поздравителния надпис по случай празника, който ще бъде поставен в училището;
 5. Ще представим презентации, създадени от учениците, на тема „Празникът на буквите и словото“;
 6. Ще напишем съчинения на тема „ Моята мечтана училищна библиотека“ и най-добрите ще прочетем в дните преди празника;
 7. В часа на класа всеки учител ще поговори със своите ученици за стойността и значението на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Присъединяваме се към инициативата на РУО-Монтана и образователните институции в област Монтана и призоваваме всички на 24 май да издигнем българския национален флаг във всеки дом и в израз на гордодостта ни, че сме българи, точно в 12:00 ч. да прозвучи химнът „Върви, народе възродени!“.

Нека всички заедно сътворим един прекрасен празник на българския дух и усетим силата му със сърцата си!