НП „Заедно в грижата за всеки ученик“

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“

Създадено портфолио на всеки ученик – индивидуална папка с учебни материали и колекция от

задания, доказващи усилията, прогреса и постиженията му.