Проект „Подкрепа за успех“

Указания-проект-Подкрепа-за-успех-актуализиран-вариант-по-ДВ-бр.-61-от-2019

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ИМЕ/ДЕЙНОСТ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ТИП ЗАНИМАНИЕ БРОЙ УЧЕНИЦИ
1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 5, 6 и 7 клас Английски език Допълнителни обучения 7
2. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 2 клас Български език и литература Допълнителни обучения 6
3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 3 клас Български език и литература Допълнителни обучения 5
4. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 4 клас Български език и литература Допълнителни обучения 4
5. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 6 клас Български език и литература Допълнителни обучения 5
6. МАТЕМАТИКА – 2 клас Математика Допълнителни обучения 7
7. МАТЕМАТИКА – 3 клас Математика Допълнителни обучения 5
8. МАТЕМАТИКА – 4 клас Математика Допълнителни обучения 5
9. МАТЕМАТИКА – 6 клас Математика Допълнителни обучения 5
10. ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА – 6 клас Човекът и природата Допълнителни обучения 5