Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Процедура за преминаване на ученик в ОРЕС

Заповед № РД-05-607 от 13.09.2021 г. на началника на РУО – Монтана

Съгласно Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) в чл. 12. (1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности в детска градина или в училище по негов избор, доколкото в този закон и в подзаконовите актове по прилагането му не е предвидено друго.

(2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители.

Преминаването на ученик в обучение от разстояние в електронна среда се извършва съгласно разпоредбите на ЗПУО чл. 115а и НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор/избор на родител е възможно:

1. До 30 учебни дни – по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед на директора на училището при наличие на необходимите технически и технологични средства. Подават се следните документи до директора на училището:

А) Заявление , което може да изтеглите от тук

Б) Декларация, която може да изтеглите от тук

2. Над 30 учебни дни – при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на обявената извънредна епидемична обстановка в следните случаи:

    1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му.
    2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес.

Подават се следните документи до директора на училището:

А) Заявление , което може да изтеглите от тук

Б) Декларация , която може да изтеглите от тук

3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след разрешение на Началника на РУО – Монтана.

Подават се следните документи до директора на училището:

3.1 За ученици до 14 годишна възраст:

А) Заявление до 14 години , което може да изтеглите от тук

Б) Декларация, която може да изтеглите от тук

3.2 За ученици от 14 до 18 годишна възраст:

А) Заявление 14-18 години, което може да изтеглите от тук

Б) Декларация, която може да изтеглите от тук

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.