Национална програма „Иновации в действие“

 

Иновации в действие 2021-2022

Иновации-в-действие

Подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно

мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават

условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен

и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.

Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните

иновации, чрез училищна мобилност, информационна платформа и мрежа на иновативните

училища.

Конкретни (специфични) цели

1. Създаване на мрежа от иновативни училища според вида на прилаганата

иновация, общите цени и задачи.

2. Създаване на контакти между училища, вписани в Списъка на иновативните

училища и други, които имат сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна.

3. Създаване на иновативно пространство между училища в партньорство с

общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения.

4. Създаване на условия за партньорство за иновации:

4.1. Изграждане на уеб базирано пространство за обмяна на информация,

публикуване н изпълнение на програми за иновации и представяне на иновативни продукти.

4.2. Актуализиране на информационна платформа за подпомагане изграждане

мрежата на иновативни училища и училища търсещи и прилагащи иновативни практики.

5. Информираност и публичност за провеждащите се иновации в българските

училища.

6. Научен анализ на иновациите в училищното образование.