Проект “Подкрепа за успех”

Указания-проект-Подкрепа-за-успех-актуализиран-вариант-по-ДВ-бр.-61-от-2019

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ИМЕ/ДЕЙНОСТУЧЕБЕН ПРЕДМЕТТИП ЗАНИМАНИЕБРОЙ УЧЕНИЦИ
1.АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 5, 6 и 7 класАнглийски езикДопълнителни обучения7
2.БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 2 класБългарски език и литератураДопълнителни обучения6
3.БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 3 класБългарски език и литератураДопълнителни обучения5
4.БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 4 класБългарски език и литератураДопълнителни обучения4
5.БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 6 класБългарски език и литератураДопълнителни обучения5
6.МАТЕМАТИКА – 2 класМатематикаДопълнителни обучения7
7.МАТЕМАТИКА – 3 класМатематикаДопълнителни обучения5
8.МАТЕМАТИКА – 4 класМатематикаДопълнителни обучения5
9.МАТЕМАТИКА – 6 класМатематикаДопълнителни обучения5
10.ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА – 6 класЧовекът и природатаДопълнителни обучения5