Писмо № РД-20-278 от 10.03.2022 г. на РУО – Монтана