ЗАПОВЕД

№ РД 14-193/19.03.2021 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закон за предучилищното и училищното образование; във връзка със Заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно обучението на учениците от 1 до 12 клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Следната организация на образователния процес за времето от 22 март 2021 г. до 31 март 2021 г. за учениците от I доVII клас, записани в дневна форма на обучение за учебната 2020/2021 година, а именно:

1.1. образователният процес, както и подкрепата за личностно развитие, се осъществяват от разстояние в електронна среда;

1.2. обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) се организира чрез платформата MS Teams и други инструменти по преценка на педагогическите специалисти.

1.3. ОРЕС се провежда по учебните предмети от училищния учебен план на съответната паралелка, вкл. часа на класа и часа за организиране и провеждане на спортни дейности;

1.4. ОРЕС се провежда по утвърденото седмично разписание на паралелките за втори учебен срок за учебната 2020/2021 година;

1.5. ОРЕС включва: дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване;

1.6. продължителността на дистанционния учебен час за всички видове подготовка е 20 (двадесет) минути за 1-4 клас и 30 (тридесет) минути за 5-7 клас в съответствие с графика за начало на съответния учебен час.

1.7. график на дистанционните часовете за учениците от 1-4 клас за времето от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. вкл, както следва:

1 час 8.00 – 8.20

2 час 8.40 – 9.00

3 час 9.20 – 9.40

Една почивка – 30 минути.

4 час 10.10 – 10.30

5 час 10.50 – 11.10

6 час 11.30 – 11.50

7 час 12.10 – 12.30

1.8. график на дистанционните часовете за учениците от 5-7 клас за времето от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. вкл, както следва:

1 час 8.00 – 8.30

2 час 8.40 – 9.10

3 час 9.20 – 9.50

Една почивка – 20 минути.

4 час 10.10 – 10.40

5 час 10.50 – 11.20

6 час 11.30 – 12.00

7 час 12.10 – 12.40

1.9. дистанционните учебни часове включват синхронен урок, при който обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.

1.10. текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на педагогическите специалисти на учителски длъжности индивидуално, в група и/или паралелка. Оценяването става съгласно Наредба № 11 за оценяване резултатите от обучението на учениците. Оценките се вписват в електронния дневник “Школо”;

1.11. ОРЕС се провежда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, като педагогическите специалисти и учениците се включват в дистанционните учебни часове с включена камера. Учениците следват инструкциите за работа в съответния учебен час и изпълняват поставените от педагогическите специалисти на учителски длъжности задачи за работа в часа, в т. ч отговарят на поставени въпроси, споделят решения, изказват мнения и пр.;

1.12. контролни и/или класни работи може да се провеждат само при наличието на технически условия, които гарантират обективното им протичане;

1.13. на учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование;

1.14. формата на обучение на учениците не се променя и остава дневна.

Контрол по изпълнение на заповедта се извършва от директора на училището.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогическите специалисти за сведение и изпълнение.

 

ЛЕНА ГЕОРГИЕВА

ДИРЕКТОР /п/